Joseph Roux

When unhappy, one doubts everything; when happy, one doubts nothing.

Next Quote by:   Victor Kiam